Tillstånd för byggande och näringsverksamhet

Miljötillstånd

För verksamheter som medför risk för förorening av miljön behövs tillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014). Sådan verksamhet är till exempel skogs- och metallindustri, kemisk industri, energiproduktion, djurstallar och fiskodling. Bilagor 1 och 2 i miljöskyddslagen (527/2014) presenterar tillståndspliktiga och registreringspliktiga verksamheter. Miljötillstånd behövs även för

  • verksamheter som kan orsaka förorening av vattendrag
  • avledande av avloppsvatten som kan orsaka förorening av ett dike, en källa eller rännil
  • verksamheter som kan utsätta omgivningen för oskäligt besvär (GranneL 26/1920)

Beroende på verksamhetens omfattning behandlas miljötillståndet av den kommunala miljövårdsmyndigheten eller Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV). För mera information ta kontakt med Jakobstads miljövårdsbyrå eller besök Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst.

Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

Verksamhetsutövaren ska till den kommunala miljövårdsmyndigheten göra en skriftlig anmälan om byggande, offentliga tillställningar och andra åtgärder och händelser som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande. (Miljöskyddslagen § 118)

Anmälan ska göras i god tid innan åtgärden vidtas eller verksamheten inleds, dock senast 30 dygn före denna tidpunkt.