Staden Jakobstads bokslut 2022

Bokslutet 2022 för Jakobstads stadskoncern visar ett överskott på 19,486 milj. euro. Staden Jakobstads räkenskapsperiod 2022 har ett underskott på 731 196,11 euro, vilket underskrider det ursprungligen budgeterade (+ 0,146 milj. euro) med 0,877 milj. euro.

Räkenskapsperiodens plus:

  • Skatteinkomsterna var 5,0 milj. euro större än budgeterat.
  • Intäkterna från understöd och bidrag var 4,5 milj. euro mer än budgeterat. Coronaersättningarna 2022 för direkta vårdåtgärder utgjorde 2,0 milj. euro.
  • Personalkostnaderna understeg de budgeterade med 1,5 milj. euro.
  • Utbetalda understöd och bidrag var 0,4 milj. euro mindre än budgeterat.
  • Statsandelarna översteg budgeten med 0,4 milj. euro.
  • Avskrivningarna var 0,2 milj. euro mindre än budgeterat.

Resultatet för affärsverket Jakobstads Vatten var +0,692 milj. euro.

Invånarantalet ökade med 97 personer från föregående år. Det ackumulerade överskottet från tidigare år är 64,121 milj. euro.

Stadens lånebörda har utvecklats på följande sätt:

2022: 66,5 milj. euro (3 465 €/invånare)

2021: 73,5 milj. euro (3 849 €/invånare)

2020: 74,9 milj. euro (3 929 €/invånare):

2019: 69,7 milj. euro (3 619 €/ invånare)

2018: 60,5 milj. euro (3 136 €/invånare)

2017: 60,4 milj. euro (3 115 €/invånare)

2016: 43,7 milj. euro (2 257 €/invånare)

2015: 42,7 milj. euro (2 199 €/invånare)

Nettoinvesteringarna uppgick till 7,2 milj. euro eller 377 euro per invånare.

Räkenskapsperiodens minus:

  • Tilläggsanslag för 9,3 milj. euro behövdes för köptjänster, huvudsakligen för social- och hälsovårdstjänster.
  • Räntekostnaderna översteg de budgeterade med 0,7 milj. euro.
  • Avgiftsintäkterna minskade med 0,3 milj. euro jämfört med de budgeterade.
  • Årsbidraget minskade till 6,171 milj. euro (+ 7,299 milj. euro 2021).

För mer information:

Stadsstyrelsens ordförande Ove Sjölund, tfn 040 066 6202, owe@sjolund.fi

Stadsdirektör Anne Ekstrand, tfn 044 785 1410, anne.ekstrand@jakobstad.fi

Ekonomidirektör Gunilla Höglund, tfn 044 785 1421, gunilla.hoglund@jakobstad.fi