Jakobstads Vattens störningssituation – Miljöhälsan Kallan meddelar

P.g.a den rådande situationen med för höga järnhalter i Jakobstads vattens dricksvatten har Miljöhälsan Kallan måndag 16.10.2023 tagit sju (7) myndighetsprover från olika platser. Proverna har skickats till laboratoriet för analys. De första svaren gällande mikrobiologiska parametrar kommer tisdag. Analysresultaten för bl.a. järn förväntas vara klara under torsdagen 19.10.2023. Miljöhälsan Kallan kommer att redovisa för analysresultaten via pressmeddelanden och via hemsidan.

Det är även Miljöhälsan Kallan som tar beslut om eventuella åtgärder på basen av analysresultaten. Även tolkningen av analysresultaten görs av Miljöhälsan Kallans tjänstemän enligt de lagar och anvisningar som finns tillgängliga.

I det rutinmässiga myndighetsprovet som togs måndagen den 9.10.2023 var järnhalten 57 µg/l.

Enligt den information som vi nu har är det fortsättningsvis frågan om en störningssituation där kvalitetsmålet för järn överskrids enligt de analyssvar som Jakobstads Vatten fått inom ramen för sin egna driftskontroll.  En överskridning av kvalitetsmålet på 200 µg/l betyder inte att det är frågan om en hälsofara. Chefsöverläkare Peter Nieminen från Österbottens Välfärdsområde bekräftar att den förhöjning av järn som nu förekommer i Jakobstads vattens dricksvatten inte utgör en hälsofara.

Vi följer aktivt med hur situationen utvecklar sig.

Mer information:

Chef för miljöhälsovården Annika Porthin, tfn 050 502 2049

Hälsoinspektör Outi Fränti, tfn 050 362 3478