Simhallens störningssituation över – Miljöhälsan Kallan meddelar

Onsdagen 18.10.2023 tog Miljöhälsan Kallan planenliga myndighetsprov från Jakobstads simhalls alla bassänger. I provet som togs från undervisningsbassängen kunde man i laboratoriets förundersökning konstatera preliminär förekomst av bakterien Pseudomonas aeruginosa, vilket ledde till att bassängen stängdes fredagen 20.10.2023. I simhallen påbörjades åtgärder för att korrigera störningen i bassängvattnet. Även allaktivitets- och barnbassängen stängdes, eftersom de tillhör samma bassänggrupp, som har gemensamt vattenreningssystem.

Det slutliga analysresultatet blev färdigt idag 23.10.2023 och resultatet är 0 pmy/100ml. Pseudomonas aeruginosa-bakterien kunde inte påvisas förekomma i undervisningsbassängen.

Alla Jakobstads simhalls bassänger kan därmed omedelbart tas i bruk. Alla bassänger uppfyller kvalitetskraven för bassängvatten.