Infotillfälle gällande förslag till detaljplan i stadsdel 40, Lillsand (Fäboda)

Planläggningsavdelningen i Jakobstad har upp-gjort ett preliminärt förslag till detaljplan som gäller stadsdel 40, Lillsand (Fäboda).

I Jakobstads gymnasium ordnas 21.12.2023. kl. 18.00. ett för allmänheten öppet informations- och diskussionstillfälle, där man presenterar de-taljplaneförslaget.

Efter diskussionstillfället uppgörs det egentliga planförslaget, som skall framläggas till påseende i minst 30 dagars tid, samtidigt som man begär in utlåtanden av berörda myndigheter. Under den tid planen är framlagd till påseende kan allmänheten rikta in anmärkningar mot planen. Målet är att det slutliga planförslaget skall bli klar till våren 2024, och då kan godkännas av stadsfullmäktige.