Sara Johansson

Sara Johansson

Amanuens

Jakobstads museum

sara.johansson@jakobstad.fi

044 785 1374