Fordonsflytt

Fordon förvaras inom ett inhägnat område i Jakobstad under ca en månads tid från flyttning.

Ett skrotfordon kan direkt föras till bilåtervinningen.

Tilläggsinformation: underhållsingenjören eller avdelningssekreteraren vid kommunaltekniska avdelningen.

Rättelseyrkande:
Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande hos tekniska nämnden.
Ett rättelseyrkande kan framställas av den som beslutet avser.
Rättelseyrkan ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Kostnader, personbilar och paketbilar (TN 17.1.2012 § 30):

  • 145 € för första veckan
  • 152 € för andra påbörjade veckan
  • 158 € för tredje påbörjade veckan
  • 165 € för fjärde påbörjade veckan
  • 172 € för femte påbörjade veckan
  • Följande veckor ökas kostnaderna med 7 € per påbörjad vecka.

Avhämtning enligt överenskommelse inom 30 dagar:
1. Kontakta underhållsingenjören eller avdelningssekreteraren vid kommunaltekniska avdelningen.
2. Staden gör ett tjänstemannabeslut om flyttningskostnader och ger anvisningar om betalning.
3. Fordonet överlåts först efter att man har bevisligen betalat avgiften.

Äganderätt till fordonet övergår:
Om ägaren eller innehavaren inte inom 30 dagar efter det att han eller hon kan anses ha fått del av det lagakraftvunna flyttningsbeslutet hämtar ett fordon som flyttats till ett upplag, övergår fordonet i den kommuns ägo från vars område fordonet har flyttats. Äganderätten till skrotfordon övergår till kommunen då denna omhändertar fordonet.