Jakobstads invånarbudget

Staden Jakobstad gör för första gång ett försök med invånarbudget. Invånarbudgeten är staden Jakobstads sätt att genomföra deltagande budgetering. Deltagande budgetering är ett verksamhetssätt där invånarna involveras i diskussion, planering och beslutsfattande om gemensamma skattemedel. Avsikten med deltagande budgetering är att ge invånarna möjlighet att delta i utvecklingen av staden och att uppmuntra dem att bidra till att förbättra sin livsmiljö.

För 2024 har stadsstyrelsen avsatt 10 000 euro för invånarbudgeten. Avsikten är att budgeten ska vara årlig och stadsstyrelsen beslutar hur stort anslaget är. Tyngdpunkten för invånarbudgeten varierar från år till år och anslaget för 2024 kommer att användas inom idrottsverksamheten.

År 2024 får stadsborna i en Jeppis Gallup-enkät ge förslag på projekt som kunde förverkligas. Gallupen publiceras 29.4 och kan besvaras till 5.5. Baserat på resultaten från gallupen går de 4–5 alternativ som fått flest röster vidare till en andra Jeppis Gallup-enkät, som kan besvaras 8–19.5, och det alternativ som i den får flest röster förverkligas under 2024.

Projekt som passar för invånarbudgeten är sådana som kan genomföras med en engångsinvestering och som inte kräver löpande eller betydande underhållskostnader.

Genom deltagande budgetering vill staden Jakobstad öka invånarnas möjligheter att påverka och delta, öka växelverkan mellan invånarna och staden samt förstärka demokratin. Summan för år 2024 är förhållandevis liten, men vi får se hurdana förslag vi får i enkäten och hur stort intresset för en invånarbudget är. Eventuellt kan anslaget höjas under de kommande åren, berättar Milla Kallioinen, förvaltningsdirektör vid staden Jakobstad.

Länk till Jeppis Gallup-enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/ABED481D2DF5E00F

Mera information:

Johan Lithén, utvecklingschef, tel. 044 785 1653, johan.lithen@jakobstad.fi

Milla Kallioinen, förvaltningsdirektör, tel. 044 785 1651, milla.kallioinen@jakobstad.fi