Reparationsunderstöd

För att få understöd förutsätts att bostaden är i permanent användning som bostad året om och att åtminstone en person i hushållet är minst 65 år eller har en funktionsnedsättning. Hushållets inkomster får inte överstiga de fastställda inkomstgränserna och hushållet får inte ha förmögenhet i sådan utsträckning att det skulle kunna reparera bostaden utan understöd.

Från början av 2017 är understödets storlek högst 50 % av de godkända reparationskostnaderna. Understödet kan i undantagsfall vara högst 70 % om den äldre eller personen med funktionsnedsättning annars vore tvungen att omedelbart flytta hemifrån för gott på grund av rörelsehinder eller för att man inte kan ge honom eller henne social- och hälsovårdsservice i bostaden. Frontveteraner eller änkor till frontveteraner kan i undantagsfall få veterantillägg, högst 30 %.


Ansökning

Understödet beviljas av ARA. Innan arbetena påbörjas måste man ha fått beslut om att understöd beviljats.
Bostaden ska vara i bruk som bostad för äldre eller personer med funktionsnedsättning i minst fem år efter att understödet beviljats.