Tillgänglighetsunderstöd

Tillgänglighetsunderstöd avser understöd för avlägsnande av rörelsehinder. ARA beviljar understödet för sådana åtgärder genom vilka tillgängligheten till bostäder och gemensamma utrymmen i bostadsbyggnaden påverkas i och med att hinder avlägsnas.
Åtgärder för att undanröja rörelsehinder som stöds kan vara att bygga ramper, bredda ytterdörrar eller installera ledstänger. Målet är att man utan hinder ska kunna ta sig in i huset och bostäderna samt gemensamma utrymmen utifrån. Man ska också utan hinder kunna ta sig fram med hjälpmedel som rollator eller rullstol längs korridorerna i hela byggnaden.
Understödets storlek är högst 45 % av de godtagbara reparationskostnaderna. Understödet beviljas av ARA. Innan arbetena påbörjas måste man ha fått beslut om att understöd beviljats.
Mer specifika anvisningar finns i Hiss- och tillgänglighetsunderstödanvisningen.

Penningrekvisitioner

Penningrekvisitionerna för understöd sänds direkt till ARA på adressen
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

Registratorskontoret
PB 30,
15141 Lahtis