Allmänt stöd

Det allmänna stödet är den första åtgärden för att svara på barnets behov av stöd. Det innebär i allmänhet enskilda pedagogiska lösningar, handledning och stödåtgärder för att ingripa i situationen i ett så tidigt skede som möjligt och som en del av förskoleundervisningen. Det allmänna stödet ska ges genast när behovet uppstår och det krävs inga särskilda undersökningar eller beslut för att börja ge det. Om behovet av stöd ökar ska barnet få intensifierat stöd.