Invånarenkät

Utvecklingsplan för gång- och cykelnätet i Jakobstad, invånarenkätens resultat

Med hjälp av enkäten utreddes Jakobstadsbornas nuvarande vanor att röra sig, hinder och möjligheter för att röra sig, problemområden i trafiknätet och behovet av förbindelser samt sökte idéer för att främja gång och cykling. Enkäten var öppen 5.1–30.1.2022. Vi fick totalt 935 svar på enkäten.

Man fick in en omfattande mängd svar från personer som bor på olika ställen i staden. Största delen av dem som svarat bor i centrum eller nära centrum av Jakobstad. Man fick även några svar från grannkommunerna.

Man lyfte speciellt fram följande utvecklingsidéer för att främja gång och cykling:

• Förbättring av belysningen
• Förbättring av vinterunderhåll
• Attitydfostran
• Skyltning och vägledning till kvalitativa rutter
• Mera utrymme för cykling
• Markering av cykelvägar till exempel med rött
• Eliminering av ställen med diskontinuitet
• Kvalitativ led för snabb cykling
• Lägre och fasade kantstenar vid övergångsställen
• Mer trafikljusstyrning
• Säkrare övergångsställen
• Underfarter
• Trafikljusfördelar för fotgängare
• Upphöjda korsningar
• En slaskig vinterdag som scenario för planering av gång och cykling
• Bilfritt centrum
• Ge plats åt andra istället för parkeringsplatser längs gatan

Man lyfte speciellt fram följande utvecklingsidéer för att förbättra säkerheten och smidigheten för motorfordon:

• Färre enkelriktade gator
• Bilismen i centrum enklare
• Rondeller till problematiska korsningar
• Skyltning och vägledning i skick
• Färre likvärdiga korsningar
• Fler trafikljusstyrda korsningar
• Gröna vågen i trafikljusen
• Öst-västliga trafiken styrs förbi centrum
• Omformning av problematiska korsningar
• Fler konstruerade farthinder
• Tydligare filmarkering
• Förbättring av vinterunderhåll
• Förbättring av ledernas skick
• Lägre hastighetsbegränsningar förutom längs huvudlederna
• Tydligare markering av leder som är tillåtna för mopeder
• Att hålla frisiktsområdena fria från bland annat snö
• Tydligare brytningar då man kommer från huvudleder till bostadsområden

Största delen av de som svarat (78 %) använder inte parkeringsgrottan då de uträttar ärenden i centrum. Två femtedelar av de som svarat (43 %) använder inte parkeringsgrottan eftersom man på gatunivå kommer närmare stället där man uträttar ärenden. I de fritt formulerade svaren framkom att man av princip motsätter sig grottan och avgiftsbelagd parkering. Man upplever också att grottan är för långsamt sätt att parkera.

Se hela enkätresultatet här.