Stipendier och projektanslag ur Jakobstads 350-årsjubileumsfond

Fonden har till ändamål att befrämja och höja sådan verksamhet som bidrar till utvecklingen av Jakobstad i enlighet med valspråket ”en bra stad bättre”. I detta syfte kan fonden dela ut stipendier och projektanslag till personer eller organisationer som arbetar för ändamålet.
En fritt formulerad ansökan lämnas in till stadsstyrelsen elektroniskt till: registraturen@jakobstad.fi. Ansökan ska lämnas in senast fredagen den 3 maj 2024 kl. 15.00. Stipendier och projektanslag kan även delas ut till personer eller organisationer som inte ansökt om dessa. Mer information: Stadsdirektör Anna Ekstrand, tel. 044 785 1410, anne.ekstrand@jakobstad.fi, Stadsstyrelsen i Jakobstad.

Staden lanserar föreningskalender

Staden Jakobstad har efter diskussioner med stadens föreningar gjort en föreningskalender (där man samtidigt kan be om talkohjälp) på svenska och finska. Föreningskalendern finns också på stadens webbplats under ”Kultur och fritid”. Föreningskalendern är enkel att använda. Det första man…

Stadens sommarjobbare och mottagare av sommarjobbssedlar 2024

I år erbjuder staden Jakobstad ungdomar i åldern 15 – 20 att pröva på arbetslivet genom sommarjobb eller sommarjobbssedel. Staden får i år välkomna 60 sommarungdomar i jobb samt dela ut 100 sommarjobbssedlar. Totalt fick vi in 396 godtagbara ansökningar.…

Arbetet med stadens nya strategi framskrider

En workshop för stadens invånare hölls med anledning av förnyandet av stadens strategi på stadshuset 13 mars 2024. Totalt 13 invånare deltog i strategiworkshoppen och fick komma med synpunkter och därmed påverka innehållet i stadens nya strategi.

Deltagarna i workshoppen hade lottats bland totalt 95 personer som i veckans fråga 10–21.1.2024 hade anmält intresse att delta i workshoppen. De intresserade hade fått uppge kön, ålder, modersmål och sysselsättningssituation i samband med intresseanmälan och deltagarna lottades sedan baserat på dessa kriterier så att det skulle bli en blandning av olika typer av invånare. Totalt 27 invånare bjöds in till workshoppen (14 kvinnor och 13 män, varav 15 var svenskspråkiga, 11 finskspråkiga och 1 hade annat modersmål), men i workshoppen deltog 7 kvinnor och 6 män, varav 8 var svenskspråkiga, 4 finskspråkiga och 1 hade annat modersmål.

Utöver strategiworkshoppen för invånare har staden ordnat två aftonskolor för stadsfullmäktige, i november 2023 och i mars 2024. I den andra aftonskolan deltog också ungdomsfullmäktige. Dessutom har staden i november 2023 ordnat en strategiworkshop för stadens personal med chefsuppgift och en strategiworkshop för näringslivet, vilken hölls i januari 2024.
Staden samarbetar kring den nya strategin med konsultbyrån MDI och stadsfullmäktige behandlar den nya strategin 2025–2030 på sitt möte 10 juni 2024.

Invånarenkäter om det havsbaserade vindkraftsprojektet Reimari

Skyborn Renewables Reimari Oy planerar att bygga havsvindkraftsparken Reimari utanför Karleby, Jakobstad och Nykarleby. Projektområdet ligger på ca 25 kilometers avstånd från den finska kusten och på ca 40 kilometers avstånd från den svenska kusten. Som en del av miljökonsekvensernas bedömningsförfarande genomförs invånarenkäter som riktar sig till fast bosatta och fritidsboende liksom till övriga som rör sig och är verksamma på området. Genom enkäten vill man utreda de berördas åsikter om projektets eventuella konsekvenser för boende, rekreation och näringsverksamhet.

Enkäterna är öppen t.o.m. tisdagen den 5.3.2024.
Länkar till frågeformuläret och ett informationspaket om projektet finns på sidan:
https://projektit.ramboll.fi/reimari/index_se.html

Sportlov vid Tupis

Ungdomsbyrån ordnar program för låg- och högstadieelever under sportlovet.

Staden Jakobstad säljer radhustomter vid Korsgrundet på nätauktion

Staden Jakobstad bjuder ut 2 st. radhustomter (AR) till försäljning. Det unika läget möjliggör havsnära boende, samtidigt som service och aktiviteter finns alldeles i närheten. Försäljningen sker genom öppet anbudsförfarande på webbplatsen Huutokaupat.com. Anbudstiden går ut 12.4.2024 eller 14.4.2024, beroende…

Arbetsvälmåendet på staden får fortsatta goda resultat!

Arbetsvälmåendet fortsätter att öka på staden Jakobstad. Det är för tredje gången vi på staden Jakobstad genomfört Keva – enkäten och vi kan nu se en klar utveckling av ökat arbetsvälmående. Kartläggningen av arbetsvälmåendet, som på staden görs vart annat…

MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELAR

Onsdagen 24.1.2024 tog Miljöhälsan Kallan planenliga myndighetsprov från Jakobstads simhalls bassänger. I provet som togs från undervisningsbassängen kunde man i laboratoriets förundersökning konstatera preliminär förekomst av bakterien Pseudomonas aeruginosa, vilket ledde till att bassängen stängdes fredagen 26.1.2024. I simhallen påbörjades…