Enkät till företag om parkering och servicetrafik i Jakobstads centrum

Staden Jakobstad har inlett arbetet med att utarbeta en parkeringsstrategi. I arbetet utreder man utvecklingsbehoven för parkering och skapar målsättningar och planer för att utveckla parkeringen i framtiden. I arbetet granskar man också utvecklingsbehoven för servicetrafik och varuleveranser i centrum…

Fäbodavägens info

Jakobstad ordnade en informell förevisning av den nya vägplanen för Fäbodavägen, som nu är framlagt till påseende. Presentationen skedde på torsdag den 5.10 kl. 18 i Jakobstads gymnasium.

Fastighetsägare och andra sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden påverkas av planen har möjlighet att göra en anmärkning med anledning av planen. (27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar). Anmärkningen ska göras före utgången av den tid under vilken planen är framlagd, senast 27.10.2023. Anmärkningen kan göras på adressen https://vayliensuunnittelu.fi/sv/s/rfbc/nahtavillaolo eller genom att skicka den till NTM-centralen i Södra Österbotten registratorskontor på adressen kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Till en anmärkning som skickas till registratorskontoret ska EPOELY/2648/2020 bifogas.

Materialet till vägplan fås också via länken nedan.

INFO GÄLLANDE TRAFIKARRANGEMANG VID KVASTBERGSGATAN – JAKOBSGATANS KORSNING

Torsdagen 31.8 påbörjas arbetena med byggandet av en rondell vid korsningen Kvastbergsgatan-Jakobsgatan. Korsningen kommer vara avstängd för biltrafik, den lätta trafiken dirigeras förbi arbetsområdet längs en utmärkt rutt. Genomfartstrafik längs Kvastbergsgatan ordnas via Korsgrundsvägen och Skolgatan. Arbetena beräknas vara klara ungefär i mitten av november.

Staden Jakobstads Kommunaltekniska avdelning är beställare och projektets huvudentreprenör är AJ Contract Ab.

Badvattenkvaliteten vid Kittholmens badstrand i Jakobstad

Miljöhälsan Kallan avråder inte längre från simning vid Kittholmens badstrand i Jakobstad.

Tilläggsuppgifter:
Hälsoinspektör Susanne Jankens tfn 050 302 9079

Om parkering på gator under sanering

På de halvfärdiga gator i stadsdelar Skata och London som är under sanering har man sett mycket felparkering. Enligt 36§ i Vägtrafiklagen skall ett fordon stannas eller parkeras i vägens riktning och så nära vägkanten som möjligt. Det kan vara…

Gatuavstängning i Centrum

På grund av byggarbeten på sk. Irjalakvarteret är Rådhusgatan stängd för allmän fordonstrafik på avsnittet mellan torget och Otto Malmsgatan (den enkelriktade delen). En rutt för gångtrafik lämnas kvar på södra sidan av Rådhusgatan. Avstängningar gäller också en del av…

Felanmälningstjänsten Virhi

Via felanmälningstjänsten Virhi kan du meddela om brister eller fel som gäller stadens gatubelysning, vägar och gångbanor, idrotts- och friluftsanläggningar, offentliga byggnader, skolor och park- och grönområden. Du kan också rapportera om bland annat skadegörelse och översvämningsproblem. Kartan har bytts…