Sysselsättningsverksamhet

Stöd för Arbetsförmåga, pågående utvecklingsprojekt inom sysselsättningsverksamheten

Rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet kan vara ett alternativ för arbetslöshet. Syftet med verksamheten är att förbättra möjligheterna att hitta vägen tillbaka till arbetslivet, få en studieplats eller helt enkelt höja livskvaliteten. Rehabiliterande arbetsverksamhet verkställs enligt en individuell aktiveringsplan som utformas tillsammans med arbetskraftsmyndigheter, kommunens representant och kunden.

Verksamheten skräddarsys enligt förmåga och färdighet. Verksamheten bör vara tillräckligt utmanande för att främja möjligheten att komma ut i arbetslivet och förbättra livshanteringen.

Rehabiliterande arbetsverksamhet kan ordnas inom stadens enheter, staten, stiftelser, församlingar och föreningar. Verksamheten kan inte ordnas inom företag.

Personer som deltar är inte i tjänsteförhållande, avsikten är inte att ersätta en anställning.

Broschyr till kunden

Broschyr till arbetsgivare 

Arbetsdagbok 


Sektorsövergripande samservice i Jakobstadsnejden som främjar sysselsättningen, TYP

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättning (TYP) är en modell för samverkan där kommunen, arbets- och näringsbyrån och FPA samarbetar. Jakobstadsnejdens samservice kallades förr INTRO. Städerna Jakobstad och Nykarleby samt kommunerna Kronoby, Larsmo och Pedersöre har genom samarbetsavtal kommit överens om att ordna samservice. Samservicen har ett gemensamt arbetsställe, Station Lotsen, Jakobsgatan 37, dörr C, i Jakobstad. Enligt behov ordnas träff med kunder ute i kommunerna.

Målet för TYP är att kartlägga den arbetslöses servicebehov och planera ändamålsenliga tjänster samt att följa upp hur de framskrider. Målet är att främja sysselsättningen av arbetslösa genom att erbjuda offentlig arbetskraftsservice, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster samt rehabiliteringstjänster enligt servicebehovet. En person blir kund inom samservicen om det för att främja sysselsättningen krävs samordning av de tjänster som arbets- och näringsbyrån, kommunen och FPA är skyldiga att ordna.

Kundförhållandet börjar med en kartläggning, som görs tillsammans med socialkoordinatorn samt en sakkunnig från arbets- och näringsbyrån. Under kartläggningen utarbetas en sektorsövergripande sysselsättningsplan, där man kommer överens om service och tjänster som tillgodoser den arbetslöses behov. Planen följs upp och uppdateras vid behov. Kundförhållandet vid TYP avslutas när behovet av sektorsövergripande samservice inte längre finns. 


Sysselsättningsenheten Station Lotsen

Station Lotsen erbjuder arbetsträningsplatser till personer i åldern 18–63. På arbetsverkstaden erbjuds under handledning möjlighet att bekanta sig med arbetsliknande uppgifter genom arbetsträning (rehabiliterande verksamhet), lönestöd eller läroavtal.
Arbetsträningen kan ske på arbetsverkstäderna eller som tjänster/service för kunder, till exempel fastighetstjänster eller besök hos äldre inom projektet ”stöd i vardagen”. Verksamheterna erbjuder även tjänster internt inom staden.
Vid arbetsverkstäderna tränar man på arbetsuppgifter inom olika områden samt lär sig färdigheter och förväntningar som ställs i arbetslivet. Arbetsträningsverkstäderna erbjuder arbetsträning inom följande områden:
• Städning och omsorg
• Fastighetsskötsel och -underhåll
• Demolering och reparationer
• Montering och logistik
• Kök, servering
• Cirkulär ekonomi/återvinning
• Försäljning, kundservice

Till arbetsverkstäderna kommer man vanligen för rehabiliterande verksamhet, via stadens samserviceverksamhet (TYP) och rehabiliterande handledare. Arbetsträningsperioden inleds i allmänhet med en kartläggningsperiod där intresse och resurser kartläggs. Man handleds av arbets- eller individhandledare. Målsättningen är att arbetsträningen ska vara en språngbräda mot sysselsättning och lönearbete.

Station Lotsen erbjuder även köptjänster till grannkommunerna via samarbetsavtal.
Tjänsterna som erbjuds privata kunder föregås av ett skriftligt avtal. Utförandet av tjänsten sker under handledning. Kunden får information om att tjänsten inte är en professionell tjänst och att den erbjuds inom ramen för sysselsättande arbetsträningsverksamhet.

Prislista för tjänster

Återvinningsbutik Lotsen

Välkommen till återvinningsbutiken Lotsen vardagar kl. 9–16, Jakobsgatan 37.

Lotsens återvinningsbutik tar emot hela och rena hushållsföremål och kläder under butikens öppettider måndag–fredag kl. 9–16. Övriga tider har Lotsens återvinningsbutik en mottagningspunkt på Ekosrosks område. Vid behov hämtar och transporterar Lotsen möbler måndag–fredag kl. 9–15.
Ring 044 7851 659 för mer information.


Pågående utvecklingsprojekt

I Jakobstadsnejden genomförs ett utvecklingsprojekt för servicestigarna för långtidsarbetslösa och partiellt arbetsföra arbetslösa under 2021–2022. Projektet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Läs mer om målsättningarna för programmet

Är du arbetslös eller är någon i din närkrets arbetslös eller utanför arbetslivet? Läs mer här. 

Kontakta oss

Taina Karvonen

Taina Karvonen

Handledare, rehabiliterande arbetsverksamheten

Sysselsättningsenheten

taina.karvonen@jakobstad.fi

044 785 1435

Linn Lassila

Linn Lassila

Handledare, rehabiliterande arbetsverksamhet

Sysselsättningsenheten

linn.lassila@jakobstad.fi

040 146 7991

Sabina Nynäs-Finström

Sabina Nynäs-Finström

Handledare, rehabiliterande arbetsverksamhet

Sysselsättningsenheten

sabina.nynas-finstrom@jakobstad.fi

044 785 1536

Annika Lill-Sundqvist

Annika Lill-Sundqvist

Socialkoordinator

Sysselsättningsenheten

annika.lill-sundqvist@jakobstad.fi

044 785 1690

Maria Kivilompolo

Maria Kivilompolo

Kanslist

Sysselsättningsenheten

maria.kivilompolo@jakobstad.fi

044 785 1295

Anna Kotka-Bystedt

Anna Kotka-Bystedt

Integrations- och sysselsättningschef

Integrationsenheten

anna.kotka-bystedt@jakobstad.fi

044 785 1525

Tiina Kultalahti-Byskata

Tiina Kultalahti-Byskata

Individhandledare

Station Lotsen

tiina.kultalahti-byskata@jakobstad.fi

044 785 1569

Tom Byskata

Tom Byskata

Arbetshandledare

Station Lotsen

tom.byskata@jakobstad.fi

044 785 1523

Jan-Erik Sågfors

Jan-Erik Sågfors

Arbetshandledare

Station Lotsen

jan-erik.sagfors@jakobstad.fi

044 785 1522

Connie Österholm

Connie Österholm

Arbetshandledare

Station Lotsen

connie.osterholm@jakobstad.fi

044 785 1286

Anttipekka Siro

Anttipekka Siro

Assistent

Station Lotsen

anttipekka.siro@jakobstad.fi

044 785 1223

Ann-Christine Krooks

Ann-Christine Krooks

Arbetshandledare

Station Lotsen, Sysselsättningsenheten

ann-christine.krooks@jakobstad.fi

044 785 1521

Lina Karlsson

Lina Karlsson

Individhandledare

Station Lotsen, Sysselsättningsenheten

lina.karlsson@jakobstad.fi

044 785 1582