Kulturpärla -evenemang

Staden Jakobstad har glädjen att bjuda in er till Kulturpärla-evenemanget i Brandkårshuset onsdagen den 8.5.2024 kl. 18.00-21.00. Evenemanget inleds med utnämningen av staden till kulturpärla, därefter presenteras de deltagande föreningarna och före workshopen håller kulturexperten Timo Santala ett inspirerande tal…

En miljon soppåsar-kampanjen har börjat!

Staden Jakobstad är med i Yles kampanj En miljon soppåsar som pågår i hela Finland 15.4–5.6. Målet med det två månader långa städtalkot är att inspirera människor att samla in en miljon påsar skräp från sin omgivning. I kampanjen deltar…

Invånarenkät om cykelparkering i Jakobstad

Staden Jakobstad har inlett ett projekt för att förbättra cykelparkeringen. I arbetet kartläggs de nuvarande utvecklingsbehoven och man gör upp en plan för att förbättra cykelparkeringen under de kommande åren. Man granskar cykelparkeringen vid allmänna platser, i synnerhet i centrum.…

Jakobstads lärstig för hållbarhet

Jakobstad har nu en lärstig för hållbarhet för elever i åk 1–9 och Jakobstads gymnasium har en färdplan för hållbarhetskompetens. Lärstigen och färdplanen ger elever och studerande kunskaper, färdigheter och attityder som ska vägleda dem att agera för en hållbar…

Jakobstad digitaliserar sina fastigheter för proaktivt fastighetsunderhåll och energioptimering

I april 2024 kopplas 20 av Staden Jakobstads fastigheter upp i en ny dataplattform och kan i realtid styras för att optimera både energianvändning och inomhusklimat.

Byggnaderna är uppkopplade med Tammerforsbaserade Nobody Engineerings IOT-robotar, som skapar en tvåvägskanal till fastighetsautomationssystemet. Data från fastighetsautomationssystem levereras varje minut via ett oberoende datalager till den externa tjänsteleverantören Lassila &; Tikanoja, vars expertteam, L&T Smartti Automation, analyserar data och optimerar styrdata för fastighetsautomation för den mest effektiva energianvändningen i fastigheter. L&T Smartti Automation använder även annan information, såsom väderprognoser och energisystemdata, för att hitta de bästa möjliga inställningarna för olika fastigheter med tanke på både energioptimering och inomhuskomfort. Dessutom analyserade Lassila &; Tikanojas expertteam L&T Smartti Automations observationer, såsom fel i ställdon och styrning.

Målet är att spara minst 100 000 euro i nettokostnader för Jakobstad år 2024 genom energieffektivitet och samtidigt skapa bättre inomhuskomfort för användarna. Med denna lösning kommer staden att minska sina klimatutsläpp i enlighet med klimatstrategin.

"Vårt samarbete med Staden Jakobstad och Nobody Engineering har fungerat smidigt, och det är fint att tillsammans med dem kunna utveckla ännu mer hållbara och energieffektiva stadsplanerings- och fastighetsunderhållstjänster", säger Hannu Kimiläinen, direktör för L&T Energy Services.

Med den nya tjänsten blir fastighetsunderhållet effektivt, proaktivt och produktivt. När byggnader är anslutna till dataplattformen 24/7 kan eventuella fel i fastighetens system upptäckas i realtid och repareras snabbare och mer exakt. Ju mer data som samlas in, desto mer förståelse uppstår för hur olika system fungerar i olika byggnader i staden under olika väderförhållanden, årstider och användningsnivåer. Med hjälp av dataanalys kan man också upptäcka eventuella brister eller en gradvis försämring av olika system. Detta möjliggör bättre planering i förväg av olika underhållsåtgärder, såsom filterbyten eller rengöring av VÅV-system. Ett mer proaktivt och produktivt fastighetsunderhåll utvecklas i nära samarbete med stadens leverantör Alerte, stadens tjänstemän och experter från Lassila &; Tikanoja.

”All data som analyseras och förståelsen hur olika system fungerar både enskilt och tillsammans kommer också att kunna användas som underlag i planeringen av nya byggnader. Staden Jakobstad har precis börjat arkitektplaneringen av en ny skola och där kommer data från nuvarande skolor vara väldigt värdefull i planeringen och dimensioneringen av de tekniska systemen.”, säger Stadsutvecklingsdirektör Mika Hakosalo från Jakobstad.

Staden Jakobstad kommer tillsammans med Nobody Engineering och Lassila & Tikanoja att presentera denna i kommunala sektorn unika lösningen på ”Kiinteistöjen ylläpitopäivät” den 9.4 i Tammerfors.

Föreningspodcast

Nu är det dags att äntligen lansera stadens nya föreningspodcast! Varannan fredag med start den 5.4.2024 kommer vi att publicera ett nytt avsnitt med en förening från Jakobstad.Du kan ta del av det första avsnittet via länken!

Veterandagen 2024

Välkommen med till Botniahallen i Vasa för att delta i den direktsända Nationella Veteranfesten 27.4.2024.

Stipendier och projektanslag ur Jakobstads 350-årsjubileumsfond

Fonden har till ändamål att befrämja och höja sådan verksamhet som bidrar till utvecklingen av Jakobstad i enlighet med valspråket ”en bra stad bättre”. I detta syfte kan fonden dela ut stipendier och projektanslag till personer eller organisationer som arbetar för ändamålet.
En fritt formulerad ansökan lämnas in till stadsstyrelsen elektroniskt till: registraturen@jakobstad.fi. Ansökan ska lämnas in senast fredagen den 3 maj 2024 kl. 15.00. Stipendier och projektanslag kan även delas ut till personer eller organisationer som inte ansökt om dessa. Mer information: Stadsdirektör Anna Ekstrand, tel. 044 785 1410, anne.ekstrand@jakobstad.fi, Stadsstyrelsen i Jakobstad.

Staden lanserar föreningskalender

Staden Jakobstad har efter diskussioner med stadens föreningar gjort en föreningskalender (där man samtidigt kan be om talkohjälp) på svenska och finska. Föreningskalendern finns också på stadens webbplats under ”Kultur och fritid”. Föreningskalendern är enkel att använda. Det första man…

Arbetet med stadens nya strategi framskrider

En workshop för stadens invånare hölls med anledning av förnyandet av stadens strategi på stadshuset 13 mars 2024. Totalt 13 invånare deltog i strategiworkshoppen och fick komma med synpunkter och därmed påverka innehållet i stadens nya strategi.

Deltagarna i workshoppen hade lottats bland totalt 95 personer som i veckans fråga 10–21.1.2024 hade anmält intresse att delta i workshoppen. De intresserade hade fått uppge kön, ålder, modersmål och sysselsättningssituation i samband med intresseanmälan och deltagarna lottades sedan baserat på dessa kriterier så att det skulle bli en blandning av olika typer av invånare. Totalt 27 invånare bjöds in till workshoppen (14 kvinnor och 13 män, varav 15 var svenskspråkiga, 11 finskspråkiga och 1 hade annat modersmål), men i workshoppen deltog 7 kvinnor och 6 män, varav 8 var svenskspråkiga, 4 finskspråkiga och 1 hade annat modersmål.

Utöver strategiworkshoppen för invånare har staden ordnat två aftonskolor för stadsfullmäktige, i november 2023 och i mars 2024. I den andra aftonskolan deltog också ungdomsfullmäktige. Dessutom har staden i november 2023 ordnat en strategiworkshop för stadens personal med chefsuppgift och en strategiworkshop för näringslivet, vilken hölls i januari 2024.
Staden samarbetar kring den nya strategin med konsultbyrån MDI och stadsfullmäktige behandlar den nya strategin 2025–2030 på sitt möte 10 juni 2024.