Särskilt stöd

Särskilt stöd ges när det intensifierade stödet inte är tillräckligt för att eleven ska uppnå målen för växande, lärande eller inlärning. För att ge särskilt stöd måste utbildningsanordnaren göra ett förvaltningsbeslut. En individuell plan (IP) för hur undervisningen ska ordnas ska göras upp för eleven. Av planen ska framgå hur undervisningen och det övriga stödet enligt beslutet om särskilt stöd ska ordnas för eleven.

Det särskilda stödet omfattar specialundervisning och annat stöd enligt lagen om grundläggande utbildning som eleven behöver. Specialundervisningen och annat stöd som eleven får ska bilda en organiserad helhet. Betydelsen av vårdnadshavarens stöd, ett yrkesövergripande samarbete och individuell handledning betonas.