Enskilda vägar

Enskilda vägar

Det finska vägnätet är administrativt indelat i landsvägar, gator och enskilda vägar. När det gäller landsvägar är väghållaren staten och i fråga om gatorna i stadsplanområdet kommunen. När det gäller enskilda vägar åligger vägunderhållsskyldigheten väglaget eller privata vägars vägdelägare.

Staden Jakobstad har beslutat (tekniska nämnden 18.12.2021 och stadsstyrelsen 10.1.2022) att staden kommer att upphöra med nuvarande väghållningsarbeten av enskilda vägar. I och med detta beslut ändras alla skriftliga och muntliga beslut om väghållning som även inkluderar vägbelysning.

Väghållningsarbeten avslutas på följande vis:

 • vinterunderhåll avslutas.
 • dammbindningen avslutas.
 • vägsläntklippning avslutas.
 • underhåll och skötsel av belagda vägar avslutas.
 • grusning och sladdning av grusvägar avslutas.
 • underhåll och skötsel av trafikmärken och övriga trafikregleringsanordningar avslutas.
 • underhåll och skötsel av vägbelysning avslutas när de tekniska omändringarna är ordnade.

Staden som vägdelägare i väglaget

Kommunen kan vara vägdelägare förutsatt att kommunen äger en fastighet som finns på ett område som en enskild väg betjänar.

Stadens tjänstemän deltar eller medverkar inte i väglagens styrelser eller fungerar som sysslomän. Representanter för avdelningar som är vägdelägare kommer enbart att delta i vägstämmor.

Följande av stadens avdelningar kan beröras:

 • idrotts- eller fritidsanläggningar som staden äger, kommunaltekniska avdelningen
 • gatuområden, kommunaltekniska avdelningen
 • mark- eller skogsområden, mätningsavdelningen
 • skolor eller andra byggnader som staden äger, utrymmesförvaltningen
 • vatten- och avloppsanläggningar längs vägen, Jakobstads vatten

Kallelser till årsstämmor riktas till:

Staden Jakobstad

Mätningsavdelningen

Strengbergsgatan 1

68600 Jakobstad

Bidrag

Väghållningsbidrag

Staden Jakobstad har även beslutat att väglagen kan söka finansiella bidrag av staden för väghållningen. Det förutsätter dock att alla förutsättningar för beviljande av bidrag är uppfyllda.

Ansökan för underhålls- och skötselbidrag för föregående år ska vara inlämnad senast 30.3 kl. 12.00 varje år. Om 30.3 är en helgdag lämnas ansökan in senast följande veckas första vardag kl. 12.00. Försenade ansökningar behandlas inte.

Blankett för bidragsanhållan. ”länk till .PDF och Word”

Information om bidragsvillkor och underhållsklasser. ”länk till .PDF OBS! 2st olika!”

I Jakobstad är de enskilda vägarna indelade i underhållsklasser. Väglagen eller vägdelägarna kan ansöka om att få underhållsklassen ändrad. Ansökan lämnas in till tekniska nämnden.

Ansökan skickas till:

Staden Jakobstad

Kommunaltekniska avdelningen

Strengbergsgatan 1

68600 Jakobstad

Ansökan går även att skicka in per e-post: enskildavagar@jakobstad.fi

Grundförbättringsbidrag

Väglagen kan också söka bidrag för grundförbättring av vägen. Bidragsansökan ska vara inlämnad 30.4 varje år som föregår året då arbetet är planerat att utföras.

Information om grundförbättringsbidragen finns här. ”länk till .PDF”

Ansökningsblankett för grundförbättringsbidragen finns här. ”länk till .PDF och word”

Man kan också söka statsbidrag för enskilda vägar från NTM-centralen. Mer information och anvisningar finns på NTM-centralens webbplats

https://www.ely-keskus.fi/sv/yksityistieavustukset

Samtycke till trafikanordning

Enligt 25 § i lagen om enskilda vägar: ”På en väg ska det sättas upp trafikanordningar som är nödvändiga för vägdelägarnas transportbehov, trafiksäkerheten och behövligt förebyggande av de olägenheter som vägen medför.”

Enligt 71 § 1 mom. 3 punkten i vägtrafiklagen ” En trafikanordning uppsätts av väghållaren efter att ha fått kommunens samtycke” samt 3 mom. ”Det samtycke som avses i 1 mom. 3 punkten krävs inte för uppsättande av tillfälliga trafikanordningar som behövs på grund av vägens skick eller arbete som utförs på eller invid vägen”.

Samtycke till att uppsätta en trafikanordning fås i Jakobstad av den ansvariga planeraren.

Ansökan ska innehålla följande bilagor: beslut av väglagets stämma, karta och motivering för ansökan om vägmärke.

Ansökan ska sändas till adressen:

Staden Jakobstad

Kommunaltekniska avdelningen

Strengbergsgatan 1

68600 Jakobstad

Övrig rådgivning och informationssidor

Staden Jakobstad kan ge råd i vägärenden. Lantmäteriverket ger råd på en bredare basis i vägärenden.

Informationssidor på webben

Lagen om enskilda vägar: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180560

Stadsrådets förordning om enskilda vägar: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20181069

Lantmäteriverket: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv

Trafikledsverket: https://vayla.fi/sv/framsida

Anmälan till Digiroad: https://vayla.fi/sv/trafikleder/material/digiroad

Suomen tieyhdistys (på finska): https://www.tieyhdistys.fi/

Tievahti (på finska): https://tievahti.fi/