Lekparker

I staden finns i dag 35 lekparker fördelade över nästan hela staden. Många av dessa har funnits under flera generationer. Parkenheten ansvar för deras underhåll och gör årligen granskingar och underhållsåtgärder för att lekutrustingarna hålls hela och säkra.

Lekparken – en mötesplats för alla

Välplanerade och välplacerade lekparker betjänar invånarna i närheten av deras hem. De kommunala lekparkena kompletterar privata gårdsplaner. Förutom att de bjuder in och inspirerar till lek kan de även locka äldre och olika kulturer att mötas. I en bra och fungerande lekpark bör det finnas mångsidig lekutrusting, som utvecklar motoriken och balansen. Även rollekar är viktiga. I samband med parkerna finns möjlighet till bollspel och olika spännande lekar. Goda lekmöjligheter förbättrar barnens och föraldrarnas samarbete. 

Tillgänglighet

Lekparken ska vara lätt att ta sig till, placerad intill gång- eller cykelleder. I en lekpark bör man kunna röra sig med barnvagn, rullstol, rollator mm. Val av lekredskap och omgivning bör ge valmöjligheter för alla barn, äldre personer och föräldrar.

Lekfunktioner

Funktionerna i en lekpark bör betjäna alla. Uppdelning av pojk- och flicklekar bör undvikas. Lekparkena planeras och byggs så att de stimulerar barns olika sinnen och utveckling. Också tonåringarnas behov av mötesplats bör tas i beaktande.

Strategisk placering

Riktvärden i områden med mycket barnfamiljer är att de flesta inte ska ha längre än 500 meter till en kommunal lekpark. Detta avstånd upplevs relativt långt, men det kompenseras med lekutrustingar som finns på skolgårdar mm. Dessutom finns naturområden med skog, som lämpar sig som lekområden, på nästan varje bostadsområde. Forskning visar att barns lek ofta får sin början i en lekpark för att sedan sprida sig ut över närområdet.

I Jakobstad finns enligt statistik 2021

Barn 0–6 år                                1 140 st

Barn 7–10 år                              766 st

Barn 11–16 år                            1 346 st

Sammanlagt barn 0–16 år           3 252 st

Antalet kommunala lekplatser i dag är 35 st. Detta innebär att staden har 1 lekpark per 93 barn.

Karta över stadens lekplatser:Karta över stadens lekplatser med bollplan:


Karta över stadens pulkabackar: