Till verksamhetsområdet för Centralen för tekniska tjänster hör stadsplanering, mätningsverksamhet, kommunalteknik, utrymmesförvaltning, byggande och miljövård. Centralen för tekniska tjänster leds av stadsutvecklingsdirektören.

Kommunaltekniska avdelningen förvaltar, planerar gator/vägar, dagvatten samt sköter om underhållet och byggandet av gator och övriga allmänna områden samt därtill hörande anläggningar, handhar byggherreverksamheten inom sitt verksamhetsområde, förvaltar, planerar, ordnar underhållet och byggandet av stadens parker, rekreationsområden, parkskogar och båthamnar. Kommunaltekniska avdelningen sköter om planeringen, ordnar byggandet av stadens uteidrottsanläggningar, friluftsleder och badstränder.

Kommunaltekniska avdelningen sköter också om beställning av geotekniska utredningar, försäljning av marksubstanser bereder och verkställer ärenden som hör till tekniska nämnden och övriga instanser, sköter om trafikplaneringen, sköter förvaltningen för stadens parkeringsövervakning och ordnar flyttning av övergivna fordon och fordon som hindrar underhåll och renhållning av gator.

Som avdelningens chef fungerar stadsingenjören.

Staden/kommunaltekniska avdelningen vid Centralen för tekniska tjänster förvaltar ca 240 km gator och vägar. Stadens centrala delar är i ständig utveckling. Målet är att göra de centrala delarna mera cykel- och fotgängarvänliga och dessutom betonas hinderfrihet och trafiksäkerhet som ett av de största målen. För att få ett trivsammare centrum behövs även gröna oaser. Tryggheten förbättras genom bättre belysning och flera trivsamma samlingsplatser. Klimatstrategin har en stor roll, vilket både politiker och anställda måste beakta i både beslut och planering. Målet är att få ner koldioxidutsläppen i rimlig tid. Trafiken har en stor del i detta, varför vi framöver kommer att satsa på flera och bättre och trafiksäkrare lätta trafikleder. Att minska biltrafiken i de centrala delarna är till fördel för klimatet och minskar buller och dammbildning.

Respons och skador HÄR