Trafik- och gatuplanering

Trafik- och gatuplaneringen är en del av markanvändningsplaneringen. Vi planerar och utvecklar gatumiljön så att den blir trivsam och samtidigt som miljövärdena och stadsbilden beaktas. Trafiksäkerheten och framkomligheten (hinderfrihet) har hög prioritet vid planering av gaturummet. Trafik- och gatuplaneringarna utgår från gällande detaljplaner. Målet är att främja alla funktioner.

Till förvaltnings- och planeringsenhetens uppgifter hör:

 • Programering av gatu- och väginvesteringar i Jakobstad.
 • Trafik- och gatuplanering, planering av lätta trafikleder, organisering av parkeringar i centrum
 • Handhar grävningstillstånd och tillfälliga avstängningar på gatu- och allmänna områden.
 • Trafiksäkerhestärenden inom den egna- samt inom den regionala organisationen
 • Upprätthåller och uppdaterar digiroad systemet inom vårt verksamhetområde
 • Fattar behövliga tjänstemannabeslut samt bereder ärenden till tekniska nämnden
 • Planering av dagvatten samt eventuella vatten-, avloppsledningar åt Jakobstads Vatten.
 • Handhar ansvaret för dagvatten samt dagvattenanslutningar
 • Handhar och ger tillstånd och utlåtande för användning av gatuområden och allmänna områden för annat ändamål.
 • Planering av småbåtshamnar och simstränder.
 • Uthyrning av båtplatser
 • Temakartor: Gaturegister, trafikräkningar, hastighetstavlor, trafikmärkeskartor mm.

Planeringsprocessen

Information om att planeringsprocessen påbörjas delges på stadens officiella webbplats/pressen eller genom infobrev till alla berörda parter. Alla önskemål och förslag beaktas i mån av möjlighet. Feedback kan ges åt våra yrkeskunniga planerare per e-post, telefon eller genom att besöka kommunaltekniska avdelningen vid Centralen för tekniska tjänster, andra våningen, Strengbergsgatan 1.

Innan gatuplanerna behandlas i tekniska nämnden för allmänna arbeten finns planerna framlagda på stadens webbplats i enlighet med mark- och byggnadsförordningens 43 § under 14 dagar. Informationen om detta ges via vår webbplats och i den lokala pressen. Gatuplanerna kan ses via vår webbplats under rubriken aktuellt. Under tiden de är framlagda kan den som önskar lämna in anmärkningar om planerna till tekniska nämnden. Alla anmärkningar som lämnats in inom utsatt tid behandlas och beaktas i mån av möjlighet i tekniska nämnden.

För nya gator samt gator som saneras gör man upp en gatuplan. I gatuplanen ingår gatornas läge och höjdläge, ytmaterial, belysning samt deras placering, planteringar samt eventuella permanenta konstruktioner och anläggningar. Trafikprinciper och markreserveringar för trafiken bestäms på general- och delgeneralplanestadiet.

Här hittar du klimatstrategin 2021–2030

Titta på klimatnytt – Nyheter

Utvecklingsplan för gång- och cykelnätet i Jakobstad

Med hjälp av enkäten utreddes Jakobstadsbornas nuvarande vanor att röra sig, hinder och möjligheter för att röra sig, problemområden i trafiknätet och behovet av förbindelser samt sökte idéer för att främja gång och cykling. Enkäten var öppen 5.1–30.1.2022. Vi fick totalt 935 svar på enkäten.

Färdiga rapporten hittas Här